Bestyrelsen

Rugbakken

>> Medlemmer  |  >> Velkomsthilsen  | >> Vedtægter

>> Forside

Vedtægter

>> Printervenlig udgave

§ 1. Beboerforeningens navn er Rugbakkens bestyrelse.

Stk. 2 Beboerforeningen er hjemmehørende i FSBboligs afdeling 01-04

§ 2. Beboerforeningens formål er at varetage beboernes lovsikrede ret til medindflydelse på afdelingens drift og FSBboligs virksomhed.

§ 3. Samtlige beboere og disses ægtefæller eller hermed ligestillede personer i afdelingen er medlemmer af beboerforeningen.

Afdelingsmødet
§ 4. Afdelingsmødet er beboerforeningens øverste myndighed.

stk.2 Hvert år afholdes senest 31. maj ordinært afdelingsmøde.
Mødets dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Godkendelse af afdelingens årsregnskab, beboerforeningens regnskab og regnskab for udgifter til sociale aktiviteter for beboerne.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg
6. Eventuelt

Stk. 3. Hvert år afholdes senest 30. september ordinært afdelingsmøde (budgetmødet). Mødets dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for perioden siden sidste møde.
3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget, be¬boerforeningens budget og budget for udgifter til sociale aktiviteter for beboerne for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Eventuelt.

Stk. 4. Fremsætter mindst 25 % af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne i § 6, stk. 3.

Stk. 5 Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 25 % af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, elle når der på et tidli¬gere tidspunkt er truffet beslutning herom, eller når boligorganisationens bestyrelse anmoder herom.
Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for det ekstraordinære afde¬lingsmøde samt dagsorden.
Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af FSBboligs bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

§ 5. Senest 1 uge før valgmødet (og/eller regn¬skabsmødet) udsendes til samtlige husstande evt. skriftlig beretning, samt afdelingens årsregnskab, beboerforeningens regnskab og regnskab for udgif¬ter til sociale aktiviteter.
Tilsvarende udsendes forud for budgetmødet afde¬lingens driftsbudget, beboerforeningens budget og budget for udgifter til sociale aktiviteter,

§ 6. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har den af § 3 omfattede personkreds. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens stør¬relse. FSBboligs ledelse og administrationens ansatte har ret til at deltage i mødet og har taleret, men ikke stemmeret, Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret.

Stk. 2. Enhver, der ifølge stk. 1, 1. punktum, har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet. For¬slag, der ønskes behandlet på det ordinære afde¬lingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Indkomne forslag udsen¬des til afdelingens beboere senest 1 uge før mø¬det.

Stk. 3. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, ved ændring af vedtægter jf. dog § 10.
Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige af¬gørelse af emner, der er til behandling på afde¬lingsmødet, skal træffes ved efterfølgende uraf¬stemning blandt afdelingens beboere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrel¬se. Når et forslag har været undergivet urafstem¬ning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Afdellingsbestyrelsen
§ 7. Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer, inkl. forman¬den. Valgbare som medlemmer af afdelings¬bestyrelsen er den af § 3 omfattede personkreds.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Hvert andet år afgår formanden. Af be¬styrelsens øvrige medlemmer afgår hvert år halv¬delen. Afgangsordenen bestemmes ved den ræk¬kefølge bestyrelsesmedlemmerne er valgt. For samtidigt valgte medlemmer af bestyrelsen be¬stemmes afgangsordenen ved det antal stemmer, de har opnået, således at de med højst antal op¬nåede stemmer sidder længst. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Formanden vælges af afdelingsmødet, men bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

Stk. 4 Afdelingsmødet vælger for 1 år ad gangen 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

Stk. 5 Afdelingsmødet vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorer og revisorsuppleant vælges efter samme regler som bestyrelsesmed¬lemmer og -suppleanter, jf. stk. 2 og 4.

Stk. 6 Afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens medlemmer af FSBboligs repræsentantskab.

§ 8. Afdelingsmødet kan tiltræde, at afdelingen sammen med 1 eller flere andre afdelinger, som afdelingen hører sammen med bebyggelsesmæs¬sigt eller driftsmæssigt, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne har fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse, såfremt de øvrige afdelinger på tilsvarende måde tiltræder ordningen og den efterfølgende godkendes af FSBboligs bestyrelse.

Stk. 2. Afdelingen afholder rimelige udgifter i for¬bindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde, jf. §4, stk. 2 og 3. Hvervet som medlem af afdelingsbesty¬relsen er ulønnet.

§ 9. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbud¬get og driftsregnskab for afdelingsmødet til godken¬delse,

Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de over¬ordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til god¬kendelse, forinden disse iværksættes.
Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nød¬vendige lejeforhøjelse.
Afdelingsmødet kan endvidere træffe beslutning om beboernes ret til at udføre forbedringer m.v. af boli¬gerne ud over den fastsatte positivliste, jf. § 69 og §70 i lov om almene boliger m.v.

Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gælden¬de årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere.

Stk. 5. Afdelingsmødet kan beslutte, at afdelingen deltager i udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, såfremt arbejdet opnår forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen.

Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til boligor¬ganisationens ledelse eller en repræsentant for denne.

Stk. 8. Afdelingsmødet kan beslutte at delegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompe¬tence på en række områder til en eller flere beboer¬grupper.

Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendoms¬funktionærer, dog sker ansættelse af ejendoms¬inspektør og viceinspektør i samarbejde med afde¬lingsbestyrelsen.

Stk. 10. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der henhører un¬der afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne i § 6, stk. 3.

Stk. 11. FSBboligs ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 12. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 13. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den forsamling, der har valgt den pågældende.

§ 10. Vedtægterne er godkendt af afdelingsmødet den 29/4-2002 og kan kun ændres efter godkendelse på et afdelingsmøde, der er lovligt indkaldt med 4 ugers varsel med vedtægtsændringer på dagsordenen. Vedtægtsændringer skal godkendes med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

 

 

 

 

opdateret 10-06-2004

>> Forside

Kollegiet Rugbakken - FSBbolig Afdeling 1-04 - Øresundsvej 9-13 - 2300 København S