Vedligeholdelses-
reglement

 

>> Forside

FSBbolig, afdeling 01 04, Rugbakken.

1. Generelt
l. med virkning fra den 1. januar 1991 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.
2. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for og supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse i beboelsesperioden og istandsættelse ved fraflytning, som står i lejekontrakten, og skal derfor betragtes som tillæg til denne.
3. Lejeren bidrager ved en særlig post i afdelingens driftsbudget til en fælles konto for istandsættelse ved fraflytning.

2. Overtagelse af boligen ved indflytning
l. Ved overdragelsen til tilflytteren fremtræder boligen i god, brugbar stand og uden væsentlige skader.
2. Alle installationer og inventar er velfungerende, om end der kan forekomme tegn på slid efter almindelig brug.
3. Hvor vægge forud for tilflytninger ikke er nymalede på selskabets foranledning, vil der blive stillet den fornødne mængde maling til rådighed for tilflytteren.
4. Såfremt der skal foretages istandsættelsesarbejder efter bestemmelserne i afsnit IV, må tilflytteren acceptere, at dette finder sted inden for de første to uger efter indflytningen.

3. Vedligeholdelse i beboelsesperioden
l. Lejeren sørger for og afholder udgiften til vedligeholdelse af det lejede med hvidtning, maling og gulvbehandling i beboelsesperioden.
2. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at det lejede ikke forringes ud over hvad følger af almindelig slid og ælde. Ved vedligeholdelsen skal lejeren anvende materialer og metoder, der foreskrives af afdelingens inspektør og arbejdet skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt.
3. På afdelingens foranledning foretages vedligeholdelse af det lejedes installation og faste inventar.
4. Lejeren er forpligtet til omgående, at give meddelelse til afdelingens inspektør såfremt der opstår skader i lejligheden.

4. Ved fraflytning
l. I forbindelse med fraflytning skal der foretages syn af lejligheden. Synet foretages af en af selskabet udpeget person.
2. Når opsigelse af lejligheden samt oplysning om den fremtidige adresse er modtaget, giver selskabet med mindst én uges varsel fraflytteren oplysning om tidspunktet for syn af lejligheden.
3. Såfremt der ved synet konstateres misligholdelse af det lejede, vil istandsættelsesudgifterne som følge heraf fuldt ud skulle betales af fraflytteren.
4. Misligholdelse foreligger, når der konstateres forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren eller andre som denne har givet adgang til lejligheden.
5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette som misligholdelse, og udgiften hertil betales fuldt ud af fraflytteren.
6. Istandsættelse ved fraflytning i øvrigt foretages i det omfang selskabet finder det fornødent, og da for afdelingens regning.
7. Alle istandsættelsesarbejder i forbindelse med fraflytning udføres på selskabets foranledning.

Vedtaget af Selskabsstyrelsen 17.12.90

 

opdateret 10-06-2004

>> Forside

Kollegiet Rugbakken - FSBbolig Afdeling 1-04 - Øresundsvej 9-13 - 2300 København S