Kort og godt A-Z

Rugbakken

 

>> Forside

... nyttige informationer om Rugbakken og lokalområdet

Affald, papir og aviser
Husaffald skal smides i affaldsskakten i opgangen (nøgle hertil udleveres ved indflytning). Aviser, ugeblade, pap osv. smides i papircontaineren i gården. Papkasser (såsom f.eks. pizzakasser) kan smides i affaldsskakten, hvis de er revet i passende små stykker. Særligt pizzakasser er et problem, hvis de smides hele i skakten, da de ofte folder sig ud og sætter sig fast. Ved større mængder affald henvises til affaldscontainerne i gården. Se storskrald og affaldskakt.

Affaldsskakt
Opgangenes affaldsskakte er kun beregnet til normalt hus og køkkenaffald. Tilstopning af skakten meldes øjeblikkelig til inspektøren. Husk også at lukke skaktens låge efter brug, og ligeledes binde knude på dine affaldsposer ellers stinker hele opgangen. Poser udleveres gratis på inspektørens kontor.

Akut materiel skade / Falcks redningskorps
I tilfælde af alvorlig materiel skade uden for almindelig arbejdstid kan man ringe til Falcks Redningskorps(normal arbejdstid er: mandag-fredag, klokken 7.00 15.00). Man må kun ringe til Falcks Redningskorps, hvis der skulle opstå en akut skade eller hvis en alvorlig følgeskade må anses for uundgåelig, f.eks. ved svigt i ejendommens varmeforsyning, elforsyning, vandforsyning eller afløb og kloakker.
Ved unødvendigt opkald til Falcks Redningskorps vil udgiften påhvile den enkelte beboer, fx hvis et strømsvigt skyldes en sprængt sikring. I modsat fald betales udgiften af Rugbakken.
Falcks Redningskorps: 44 88 73 10
HUSK: FALCKS REDNINGSKORPS MÅ KUN TILKALDES I ALVORLIGE SITUATIONER.

Apotek (med døgnservice)
Sønderbro Apotek, Amagerbrogade 158, tlf. 32 58 01 40.

Beboerforening og bestyrelse
I hver afdeling af FSBbolig er der en afdelingsbestyrelse, som varetager beboernes interesser. Se vedtægterne for afdelingsbestyrelsen for nærmere information om dennes virke.

Boligsikring
Samtlige af afdelingens lejere har mulighed for at søge om boligsikring. Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til Socialcentret som p.t. ligger på Remisevej 19, 2300 København S. Og efter du har udfyldt den, skal den indsendes til FSBbolig for at blive attesteret.

Fraflytning
Ved fraflytning skal lejligheden forlades i den stand den blev overtaget. Skruer, rawlplugs og lignende skal fjernes. Det er ikke nødvendigt at fylde hullerne igen, det er den nye lejers opgave. Sørg også for at overlevere gulvene i pæn stand (se også: Gulve). Endvidere skal ens kælderrum tømmes. Sker dette ikke, bliver der trukket et beløb svarende til omkostningerne ved dette. Det samlede reglement for fraflytning findes i vedligeholdelsesreglementet.

Fremleje
Det er muligt at fremleje sin lejlighed i op til to år. Der er imidlertid en række kriterier, der skal opfyldes:
Fremlejeren skal være berettiget til en ungdomsbolig bade før, under og efter fremlejeperioden.
Fremlejeren skal fraflytte Københavns Kommune og må hverken bo i Københavns, Roskilde eller Frederiksborg Amt. En undtagelse herfra er, at fremlejeren er indkvarteret på en uddannelsesinstitution beliggende i det nævnte område.
Fremlejetageren skal i fremlejeperioden være berettiget til at bo i ungdomsbolig.

Se også www.fsb.dk/katalog/om_udlejning.html#fremleje


Festlokale
Ejendommen har et festlokale, som kan lejes af afdelingens beboere til fest og gruppemøder. Tryk her for mere info.

Fælles vaskeri
Ejendommens fællesvaskeri ligger i kælderen under nr. 11. Vaskeriet åbningstider er dagligt kl. 7.00 til 22.30. Uden for dette tidsrum kan maskinerne ikke benyttes. Se i Øvrigt husordenen.

Gulve
Pas godt på dine gulve. Hvis de er misligholdt, skal du/I selv betale udgifterne for istandsættelsen i forbindelse med fraflytning (se i øvrigt vedligeholdelsesreglementet). Det koster p.t. kr. 1000, at få dem renset og kr. 1875, at få dem afslebet og lakeret.

Indflytning
Ved indflytning skal man selv istandsætte lejligheden. Maling udleveres gratis af afdelingens inspektør. For mere information: Se vedligeholdelsesreglementet.

Intern flytning
Det er på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 10. Maj 2000 vedtaget, at følgende regler gælder for intern flytning på Rugbakken:
• Intern oprykningsanciennitet tildeles efter indflytningsdato. I tilfælde af intern flytning vil man få slettet sin anciennitet og blive sat på til intern flytning efter indflytningsdatoen for den interne flytning
• To rumsboliger må kun beboes af to personer.
• Ønsker man at flytte internt på rugbakken, skal man henvende sig til ejendomsinspektøren.
• I tilfælde af at en af de ønskede lejligheder bliver ledige, bliver man kontaktet af administrationen.

Intern venteliste, FSBbolig
Det er muligt at blive skrevet på en intern venteliste hos vores boligselskab FSBbolig. Denne liste giver adgang til alle FSBboligs ejendomme i hele København, hvilket ikke er så få. Det er en god ide at skrive sig på denne venteliste. Man skal dog have boet her i to år, før man kan få tilbudt lejligheder gennem ventelisten. Læs mere på FSBboligs hjemmeside. [http://www.fsb.dk/katalog/index.html]


Musik
Se husordenen for reglerne omkring afspilning og udøvelse af musik i ejendommen.

Opgangene
Opgangene er de eneste udgange i forbindelse med brand. Det er derfor ikke tilladt at henstille cykler, barnevogne o. lign. genstande. Det er naturligvis heller ikke tilladt at stille eller smide skrald, slikpapir, cigaretskodder osv. på gulvet.

Opslagstavler
Opslagstavlerne findes i stuen i hver opgang. De er primært beregnet til oplysninger fra beboerforeningen og inspektøren, men det er tilladt at bruge dem i den udstrækning der er plads. Læs informationerne på disse tavler, de er meget nyttige.

Politi
Øresundsvej hører til station 4, Hørhusvej 7, tlf. 32 58 14 48.

Posthus
Nærmeste postindleveringssted ligger på Lyongade 23, ca. 10 minutters gang fra Rugbakken.

Postkasseanlæg
Beboernes postkasser befinder sig i rummet ud mod gården i hver opgang. Hovednøglen passer hertil.
Hvis du ikke har lyst til at læse reklamerne eller gratisaviserne, skal disse afleveres i genbrugscontainerne i gården og ikke smides på gulvet eller oven på postkasserne. Hvis du ikke
vil modtage reklamer, bør du henvende dig på posthuset og få udleveret et "Ingen reklamer, tak-
skilt”. Telefonbøger o. lign. bliver ofte placeret oven på eller under postkasserne, hvor man kan hente sig et eksemplar. Og i øvrigt skal du ikke regne med at posten ankommer før kl. 12.30 desværre.

Skadestue / sygehus
Amager Hospital, Italiensvej 1, tlf. 32 34 32 34.

Storskrald
I tilfælde af storskrald (f.eks. møbler, cykler o. lign.) er det absolut ulovligt, at henstille disse i opgangene, cykelkælderen eller andet steds af hensyn til brandsikkerheden og rengøringen. Der er I gården opstillet en grøn container til dette formål, og ved at bruge sin hovednøgle er der her og kun her mulighed for, at stille disse genstande. Husk at aflåse rummet efter brug. Hvis der er tvivl spørgsmål om dette, kan man henvende sig til inspektøren og få nærmere anvisninger herom. Containeren bliver regelmæssigt tømt. Gør venligst opmærksom på, hvis der er overfyldt.

Tandlægevagt
Tandlægevagten i København, Oslo Plads 14, København Ø, tlf. 35 38 02 51.
BEMÆRK: Behandling mod kontant betaling.

Telefonboks
Nærmeste telefonboks til kontant betaling findes ved Den Danske Bank på hjørnet af Amagerbrogade og Tyrolsgade.

Trappevask
Trapperne vaskes hver torsdag i lige uger året rundt. Vis derfor hensyn til rengøringsfolkene og tag din dørmåtte indenfor.

Vagtlæge
Lægevagtens kontor, Sønderbro Apotek, Amagerbrogade 158, tlf. 32 84 00 41.

Vaskekort til fælles vaskeri
Brugen af vaskeriet kræver vaskekort. Disse købes hos inspektøren inden for kontortiden. Prisen for kortene er hhv. 50 kr. og 100 kr.. En maskinvask koster kr. 10, og 10 minutters tørring i tørretumbler koster kr. 2, . Man kan også købe et plasticetui til kortet for 5 kr.

Vinduer
Ejendommens vinduespartier bliver vasket udvendigt hvert forår, men ikke ens egne lejlighedsvinduer.

Værktøj (boremaskine)
En boremaskine, der kan klare Rugbakkens solide ydervægge, kan lånes af inspektøren.


Se i øvrigt lokaltelefonbogens blå sider for nærmere information om lokalområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

opdateret 26-03-2007

>> Forside

Kollegiet Rugbakken - FSBbolig Afdeling 1-04 - Øresundsvej 9-13 - 2300 København S