Internetforbindelse

Rugbakken

>> Regler  |  >> Vejledning  | >> Opsætning af Internet Explorer 6

>> Forside

Regler for brug af Rugbakkens Internetforbindelse

Generelle regler

1. Internetforbindelsen er inkluderet i den månedlige husleje, således at alle beboere på Rugbakken har adgang til Internetforbindelsen og betaler samme pris.

2. Brugere har selv ansvaret for deres computer samt programmer og data på denne. Bestyrelsen kan på ingen måde drages til ansvar for evt. ødelæggelse af hardware, software eller tab af data, som følge af fejl opstået på Internetforbindelsen eller i forbindelse med anvendelsen af Internetforbindelsen. Bestyrelsen er heller ikke ansvarlig for tab opstået som følge af manglende adgang til informationer eller tjenester på Internetforbindelsen.

3. Den enkelte beboer er ansvarlig for enhver datatrafik, der genereres fra dennes lejlighed.

4. Skader på anlægget, som skyldes misbrug, udbedres for brugerens regning.

5. Det er ikke tilladt at videregive sin adgang til Internetforbindelsen - hverken permanent eller midlertidigt eller ved hjælp af modem, router, trådløst netværk eller andet netværksudstyr

6. Det er ikke tilladt at hindre Internetforbindelsens daglige drift eller påvirke den til væsentlig gene for de øvrige brugere.
Herunder er det ikke tilladt at forårsage uforholdsmæssig stor belastning af Internetforbindelsen ved eksempelvis spil, downloads eller som følge af en opsat hjemmeside eller anden ressourcekrævende tjeneste.

7. Netværket må kun anvendes kommercielt i begrænset omfang. Som udgangspunkt er det tilladt at annoncere for kommerciel aktivitet via netværket (fx ved firmawebsites eller bannerreklamer), men netværket må ikke benyttes til overførsel af tjenester eller produkter med mindre dette er eksplicit aftalt med Rugbakkens bestyrelse.

8. Brugeren skal udvise god opførsel på Internetforbindelsen ved for eksempel at overholde almindelige net-etikette. Herunder forstås blandt andet, at man i videst muligt omfang undgår at genere andre brugere.
Det er eksempelvis ikke tilladt at "spamme" (sende uopfordrede e-mails til en stor gruppe brugere eller sende mange "junk" e-mails til samme bruger) eller misbruge nyhedsgrupper eller mailinglister ved at sende irrelevante indlæg til disse.
Klager fra andre brugere vedrørende overtrædelse af net-etiketten vil blive behandlet af Bestyrelsen.

9. Dansk lovgivning skal selvfølgelig overholdes under anvendelse af Internetforbindelsen. Herunder specielt:
Internetforbindelsen må ikke anvendes til ulovlig udspredelse af materiale. Det er fx ikke tilladt at give andre adgang eller selv at opnå adgang til software, musik, video eller billeder, der er beskyttet af ophavsret
Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til information, man ikke har retmæssig adgang til. Herunder, er det ikke tilladt at
• forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til andres netværksressourcer fx personlig post, kataloger eller computere
• overvåge eller aflytte netværkstrafikken
• forsøge at skaffe sig uretmæssig adgang til servere eller teknisk udstyr på Internetforbindelsen
Straffelovens bestemmelser om racisme, trusler, bagvaskelse og ærekrænkende udtalelser gælder også på Internetforbindelsen.

10. Brugeren skal overholde reglerne for de tjenester han benytter på Internetforbindelsen. For eksempel er det ikke tilladt at benytte tjenester, der kun må benyttes af børn, hvis man ikke er et barn.
11. I tillæg til de her nævnte vilkår, gælder til enhver tid også de regler som er udstukket fra vores Internetleverandør.

Tekniske regler

12. En bruger af Internetforbindelsen må kun benytte den IP-adresse eller de IP-numre, som han er blevet tildelt af Internetforbindelsens DHCP-servere.

13. Det er ikke tilladt at tilslutte trådløst netværksudstyr til Internetforbindelsen uden Bestyrelsens godkendelse.

14. Det er brugernes ansvar, at deres udstyr er korrekt konfigureret således, at det ikke udgør en sikkerhedstrussel eller er en trussel for Internetforbindelsens drift.
Brugerne skal specielt sørge for
• at eget edb-udstyr er virusfrit
• at installere de nyeste sikkerhedsopdateringer til det anvendte software og hardware
I den forbindelse skal brugerne være opmærksom på, at Internetforbindelsens firewall kun til en vis grad beskytter brugerne mod uautoriseret adgang. Det er op til den enkelte bruger at beskytte sin computer lokalt, eksempelvis ved at installere sikkerhedssoftware.

15. Det er ikke tilladt at benytte andre forbindelser til internettet (fx ADSL eller modem) samtidig med, man er forbundet med Internetforbindelsen. Baggrunden for denne regel er, at to samtidige forbindelser til internettet kan forårsage, at datapakker flyder fra det ene netværk til det andet, hvorved Internetforbindelsens stabilitet kan blive forringet. Hvis man ønsker at benytte en alternativ internetforbindelse, skal stikket til Internetforbindelsen trækkes ud.

16. Det er ikke tilladt at udføre IP- eller port-scanninger.

Sanktioner

17. Hvis en bruger ikke overholder reglerne for brug af Internetforbindelsen, kan Bestyrelsen beslutte at fratage brugeren adgang til Internetforbindelsen permanent eller midlertidigt. Omkostningerne i forbindelse med dette afholdes af brugeren.


Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet 2.6.04

 

opdateret 10-06-2004

>> Forside

Kollegiet Rugbakken - FSBbolig Afdeling 1-04 - Øresundsvej 9-13 - 2300 København S