Husorden

Rugbakken

 

>> Forside

Som lejer har du rettigheder og pligter i forhold til boligen og afdelingens fælles faciliteter. Dette fremgår af lejekontrakten.
Vi er naturligvis underlagt lejeloven, og de regler, der står i denne.
Denne husorden fastsætter regler og giver vejledning i forhold, der er specielt gældende for Rugbakken.
Vi gør opmærksom på, at lejekontrakten forpligter beboerne at overholde afdelingens husorden.

Generelt
Alle fælles faciliteter vedligeholdes af afdelingen, men det er nødvendigt at alle beboerne er med til at værne om det, vi har. I sidste ende betaler alle dertil over huslejen.
I tilfælde af ødelæggelse ved f.eks. hærværk, kan regningen for udbedring af skader placeres på den enkelte lejer.
Beboerne har vedligeholdelsespligt for det indvendige af lejlighederne og inventaret. Det er beboernes pligt at sørge for de nødvendige reparationer.
Afdelingen vedligeholder de tekniske installationer. Vær opmærksom på, at disse virker som de skal (el, vand, varme, ventilation) og at vinduer lukker tæt, så der ikke siver vand ind. Er du i tvivl, så kontakt inspektøren.
Daglig udluftning er nødvendig, såvel for et godt indeklima, som forebyggelse mod fugtskader på træværk m.v. Det kan anbefales at foretage en kraftig udluftning i 10 20 min. dagligt.
Fejl og skader på fællesfaciliteter og tekniske installationer skal altid meddeles til inspektøren hurtigst muligt.
Husk, det er altid bedre (og billigere) at forebygge end at helbrede. Spørg derfor hellere en ekstra gang, hvis du er i tvivl.

Fællesvaskeri
Ejendommen råder bl.a. over et fælles vaskeri i kælderen. Dette vaskeri er, som de øvrige fælles faciliteter, under brugerens ansvar hjælp derfor med at værne om det. Det kan du nemt gøre ved at følge følgende påbud:
Du skal forlade vaskeriet i rengjort stand efter brug så er der også større chance for selv at modtage det pænt igen. Vasketøjskurvene må ikke fjernes fra vaskeriet.
Husk at slukke lyset og smække døren, når du forlader vaskeriet.
Hold vaskemaskinernes sæbeskåle rene efter brug.
Fej rester af vaskepulver o. lign. op, hvis du spilder.
Der må ikke hænges tøj til tørre i vaskeriet eller andre steder i kælderen.
Abningstiderne for vaskeriet er kl. 7.00 22.30. Uden for dette tidsrum virker vaskemaskinerne og tørretumblerne ikke.

Gårdanlæg
Beplantning af gårdanlæggene er til gavn for alle, og det er derfor en selvfølge at blomster og grene ikke må afskæres af andre end gartnerne. Især må træer og buske ikke beskadiges ved afbrækning af grene. Det er forældrenes ansvar, at sørge for at børnene lærer at værne om gårdanlæggene.
Cykelparkering skal finde sted i de opsatte stativer eller i cykelkælderen.
Brug af farlige legeredskaber, såsom bøsser, flitsbuer o. lign. er forbudt på gårdanlægget.

Opgange
I opgangene er der opslagstavler, der først og fremmest er beregnet til meddelelser fra inspektøren og beboerforeningen. Opslagstavler må benyttes af beboerne i den udstrækning der er plads. Undlad at bruge selvklæbende emner.
Barnevogne, klapvogne og småbørnscykler må ikke anbringes i vindfang og opgangspartier. Det understreges at trapper og reposer er flugtveje i tilfælde af brand, og at brandvedtægten derfor påbyder, at der ikke må henstilles eller opbevares genstande af nogen art i opgange eller indgangspartier.
Der skal ligeledes være uhindret adgang til postkasser, opslagstavler m.v. Vis derfor hensyn.
Parkering af barnevogne skal ske i cykelkælderen.
Der er ikke plads til cykler, ej heller børnecykler i opgangene. Brug stativerne udenfor eller i cykelkælderen.
Det er i egen og fælles interesse at opgangene og vindfang holdes rene og fri for reklamer m.v. Reklamer bæres ud i papircontaineren, såfremt de ikke ønskes med op.
Hvis man ikke ønsker at modtage reklamerne, kan man ved henvendelse til postvæsenet få et " Ingen reklamer, tak-skilt”.
Støjende adfærd på opgangene er ikke tilladt.

Fælleslokaler
Vi har to fælleslokaler på Rugbakken, et i hhv. nr. 11 og 13. De kan bruges til fester, møde og klubvirksomhed, og andre aktiviteter under hensyn til følgende:
Henvendelse om brug af beboerlokaler kan ske til en af beboerforeningens medlemmer. Ved afholdelse af fester skal der forud betales kr. 100, for leje pr. døgn, samt kr. 500, i depositum.
Der er opsat en liste i hver opgang, hvor den ansvarlige for afholdelse af festen, bedes skrive sig på ca. 1 uge før afholdelse.
Under brug af beboerlokalet er den enkelte ansvarlig for dette, samt det indbo der er tilstede.
Følgende regler gælder:
• Det er kun lovligt, at spille højt musik I tidsrummet 17.00 07.00, og døren til festlokalet samt gadedøren skal holdes lukket. Ophold på brandtrapperne er forbudt(kun ved brand må de benyttes).
• Råben og støj i opgangene er ikke lovligt, da dette forstyrer de andre beboere i opgangen.
• Husk at rydde ordentligt op efter brug. Hvis der bruges service skal det vaskes op. Der skal altid fejes/støvsuges og vaskes gulv efter brug, ligesom køkken og toilet skal rengøres. Evt. opklæbende ting og tape skal fjernes.
overtrædes disse punkter medfører det tab af depositum, beløbsstørrelse afgøres af afdelingsbestyrelsen.
Efter brug inspiceres lokalet af udlejer i forbindelse med aflevering af nøgler og afregning.

Naboskab
Etageejendomme som Rugbakken giver mange muligheder for at lære hinanden at kende, men den tætte boligform kræver også, at der vises hensyn.
Når der bor mange sammen, opstår der til tider konflikter. Beboere, der føler sig generet af med beboere, bør i første omgang gøre vedkommende opmærksom herpå. Dette vil i de fleste tilfælde kunne løse problemerne.
Grove og gentagne overtrædelser af denne husorden eller hensynsløs optræden i øvrigt kan indberettes til boligselskabet eller du kan henvende dig til afdelingsbestyrelsen.
Der skal vises hensyn til beboerne, bl.a. ved at:
• vise fornødent hensyn ved afholdelse af fest o. lign. Man bør derfor underrette opgangens beboere på forhånd, evt. ved at benytte opslagstavlen i stueetagen, og måske endda personligt kontakte de naboer/underboer, som vil blive mest generet.
• vise hensyn ved udøvelse og afspilning af musik.
• vise særlig hensyn i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 8.00.
• i eksamenstiden at vise særligt hensyn til ejendommens mange studerende.
• anvendelse af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 20.00, lørdage, søn og helligdage mellem kl. 10.00 og 20.00.

Husdyr
Det er tilladt at holde kat og andre mindre husdyr indendørs, hvis følgende betingelser overholdes:
• Kattegrus og andet affald skal indpakkes omhyggeligt inden det kastes i affaldsskakten. Få evt. ekstra poser af inspektøren.
• Det er højst tilladt at holde to husdyr pr. lejemål.
Det er ikke tilladt at holde hund i ejendommen.
Det er heller ikke tilladt at holde dyr, der kan være til gene eller fare for andre. Dette gælder også dyr i pleje.

Sikkerhed
Af hensyn til beboernes sikkerhed, skal følgende overholdes:
• Der må ikke stilles knallerter med benzin i tanken i kælderen.
Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andre farlige stoffer i kælderen.
• Ved brug af fyrværkeri eller grill skal brandvedtægten og eventuelle anvisninger fra inspektøren overholdes.
• Områderne foran kældervinduerne skal holdes frie af hensyn til brandsikkerheden.
• For at undgå indbrud er det vigtigt at døre til opgange og kælderrum holdes lukkede og aflåste. Det er den enkeltes pligt og ansvar, at man efter benyttelse sørger for den nødvendige aflukning og låsning.

Affald
Affald må kun smides i affaldsskakten i forsvarligt lukkede intakte poser.
Affaldsskakten er kun til almindeligt husholdningsaffald.
Gratis affaldsposer udleveres af inspektøren.
Flasker, glas og andre skarpe genstande skal pakkes forsvarligt ind eller afleveres i særlige containere. I tilfælde af storskrald skal man benytte den grønne container i gården.
Det er forbudt at stille skrald i kælderen og i opgangene.

Forsikring
Ejendommen og fællesfaciliteterne er forsikret af boligselskabet. Derimod må beboerne selv forsikre indbo mod indbrud, brand og vandskade.
Nærmere oplysninger om forsikringsforhold kan fås hos FSBbolig. Kontakt evt. afdelingsbestyrelsen.

Fodring af dyr
På grund af sundhedsfare er det forbudt at fodre eller på anden måde henkaste affald til fuglene osv. Undersøgelser viser, at brød, krummer o. lign., der kastes ud til fugle, oftest spises af rotter i stedet. Benyt derfor kun foder, der kan hænge i en snor og kun i små mængder.

Gyldighed
Denne husorden blev endeligt vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet d. 29.11.00.
Justeret på afdelingsbestyrelsesmødet d. 2.6.04.

 

opdateret 03-06-2004

>> Forside

Kollegiet Rugbakken - FSBbolig Afdeling 1-04 - Øresundsvej 9-13 - 2300 København S